Skolene i Rogaland    Skolene i Norge

Er din skole en mobbeversting?

Har det blitt betydelig mer mobbing på din skole de siste seks åra? Har mobbingen blitt betydelig redusert? Eller er mobbe-situasjonen uendret? Sjekk resultatet fra din skole i tabellen under.

Mer Skole Kommune Fylke

Om mobbeundersøkelsen

For første gang har staten regnet ut mobbetrenden over tid for hvert sjuende- og tiendetrinn på hver skole i Norge. Grunnlaget er de årlige nasjonale elevundersøkelsene. Utregningen er foretatt av NTNU Samfunnsforskning på vegne av Utdanningsdirektoratet.

Trinn med betydelig økning i mobbingen i seksårsperioden er merket rødt. Trinn med betydelig reduksjon i mobbingen er merket grønt. Skoler med ubetydelig endring i mobbingen er merket gult. Mobbetallene for hver treårsperiode (2007-09 og 2010-12 er slått sammen).

NTNU har også foretat en test for å undersøke om endringen i andelen mobbing er av betydning eller ikke. Dette for å få flere småskoler med og unngå tilfeldige ekstremutslag. Legg merke til at den nasjonale elevundersøkelsen kun gjelder sjuende og tiende trinn på hver enkelt skole, ikke hele skolen.


Hva er mobbing?

I elevundersøkelsen defineres mobbing slik: Med mobbing mener vi gjentatt negativ eller "ondsinnet" atferd fra en eller flere rettet mot en elev som har vanskelig for å forsvare seg. Gjentatt erting på en ubehagelig og sårende måte er også mobbing.

Elever som har svart at de i løpet av de siste månedene har blitt mobbet 2 til 3 ganger i måneden eller mer, er registrert som mobbet.